นโยบายและกระบวนการส่งวารสารเพื่อตีพิมพ์

นโยบายการพิจารณากลั่นกรองบทความ

 1. บทความวิจัยจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร เอกสารการประชุมวิชาการ หรือสิ่งตีพิมพ์ใดมาก่อน (ยกเว้นรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์) และไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณารอตีพิมพ์ในวารสารอื่น
 2. บทความที่ได้รับพิจารณาตีพิมพ์ ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) อย่างน้อย 3 คน และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ
 3. ผู้เขียนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กองบรรณาธิการวารสารกำหนด และยินยอมให้บรรณาธิการแก้ไขบทความเพื่อความสมบูรณ์ได้ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนเผยแพร่

กระบวนการพิจารณากลั่นกรองบทความ

บทความที่ได้รับการพิจารณาตีพิมพ์ จะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาจากกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (Peer Review) ดังนี้

 1. กองบรรรณาธิการจะแจ้งให้ผู้เขียนทราบ เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความเรียบร้อยแล้ว
 2. กองบรรณาธิการจะตรวจสอบบทความว่าอยู่ในขอบเขตเนื้อหาวารสารหรือไม่ รวมถึงคุณภาพทางวิชาการและประโยชน์ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 10 วัน
 3. ในกรณีที่กองบรรณาธิการ พิจารณาเห็นควรรับทราบไว้พิจารณาตีพิมพ์ กองบรรณาธิการจะดำเนินการส่งบทความเพื่อกลั่นกรองต่อไป โดยจะส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 คน ประเมินคุณภาพของบทความว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจะลงตีพิมพ์หรือไม่ ซึ่งกระบวนการกลั่นกรองนี้ ทั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เขียนจะไม่ทราบข้อมูลซึ่งกันและกัน (Double-blind review) โดยใช้เวลาพิจารณาประมาณ 30 วัน
 4. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความแล้ว กองบรรณาธิการจะตัดสินใจโดยอิงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เขียนต้องปรับแก้ตามคำแนะนำ หากไม่ปรับแก้จะไม่ได้รับการตีพิมพ์ และระยะการแก้ไขไม่ควรเกิน 10 วัน

กองบรรณาธิการ

          ที่ปรึกษาวารสาร

 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • คณบดีคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
 • รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ

       บรรณาธิการ

 • อาจารย์ ดร.มยุรี นาสา คาร์น

       ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 • อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง
 • อาจารย์ ดร.ปารณีย์ บุญไชย

       กองบรรณาธิการ

 • ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี            มหาวิทยาลัยมหิดล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • รองศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ศิริเวชพันธุ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • อาจารย์ ดร.สิริรัตน์ ชอบขาย                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • Dr.Phitsapong Vongphachane             National University of Laos
 • Associate Professor Dr. Fatimah Hassan Universiti Sains Malaysia
 • Dr.Umut Kadir Oguz                        Karabuk University, Turkey
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรา เอราวัณ         มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • อาจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • อาจารย์ กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ ชมภูป้อ                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • อาจารย์ ดร.เยาวภา นียากร                          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โพชารี          มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 • อาจารย์ ดร.พรพิมล ศรีธเรศ                        มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ติดต่อสอบถาม

ที่ตั้ง: งานวารสารวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  269/2 ถ.ถีนานนท์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000โทรศัพท์ 043-970-763           โทรภายใน #7380   อีเมล: [email protected]

Scroll to Top