คณะกรรมการกองบรรณาธิการ วารสารอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรมร่วมสมัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ที่ปรึกษาวารสาร
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณบดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ
บรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.มยุรี นาสา คาร์น

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง

อาจารย์ ดร.ปารณีย์ บุญไชย

กองบรรณาธิการ

  ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี                       มหาวิทยาลัยมหิดล

  รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์ นนทพจน์              มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  รองศาสตราจารย์ ดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล ศิริเวชพันธุ์         มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

  อาจารย์ ดร.สิริรัตน์ ชอบขาย                                 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  Dr.Phitsapong Vongphachane                         National University of Laos

  Associate Professor Dr. Fatimah Hassan      Universiti Sains Malaysia

  Dr.Umut Kadir Oguz                                            Karabuk University, Turkey

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธนา บุญเหลือ                 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรา เอราวัณ                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  อาจารย์ ดร.อรรถพล หมู่มี                                      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  อาจารย์ กมลทิพย์ เหล่าอรรคะ                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  อาจารย์ ดร.พิไลวรรณ ชมภูป้อ                               มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.เยาวภา นียากร                                    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินจง โพชารี                     มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ ดร.พรพิมล ศรีธเรศ                                   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิสูจน์อักษรภาษาอังกฤษ

อาจารย์ ดร.ธนิดา ลครศรี

พิสูจน์อักษร

นางนรฤษ ราวะรินทร์ 

ผู้ดูแลเว็บไซต์

อาจารย์เฉลิมเกียรติ  สุริยะวงศ์

นายไพโรจน์  ศรีสารคาม

ออกแบบปกและจัดรูปแบบ

อาจารย์เฉลิมเกียรติ  สุริยะวงศ์

นายปริญญา ศิริมนตรี

เลขานุการ

นางสาวจิดาภา วรจินดา