ตอบ : ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้
- สาขาการจัดการการท่องเที่ยว และสาขาการจัดการโรงแรม จำนวน 18,000 บาท/ภาคเรียน
- สาขาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวน 35,000 บาท/ภาคเรียน

ตอบ : นิสิตต้องติดต่อสอบถามโดยตรงที่กองทะเบียนและประมวลผล มมส. เพื่อขอตรวจสอบรหัสผ่านด้วยตนเอง

ตอบ : เว็บไซต์ระบบลงทะเบียน (http://reg.msu.ac.th) ซึ่งหน้าเว็บไซต์จะมีปฏิทินการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ

ตอบ : นิสิตติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายพัฒนานิสิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (คุณกาญจนา มูลสุวรรณ)

ตอบ : นิสิตสามารถติดต่อฝ่ายวิชาการได้ทางโทรศัพท์ เบอร์ 043-970762 / 043-754333 ต่อ 6174 / ทางกล่องข้อความ
Face book “ฝ่ายวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม” หรือ ทางอีเมล : [email protected]

นิสิตสามารถสอบถามเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ที่ฝ่ายวิชาชีพ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
(คุณสิริการย์ ทองสุมาตร)

ตอบ : นิสิตต้องรีบดำเนินการชำระเงินให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา จึงจะถือว่าเป็นการลงทะเบียนโดยสมบูรณ์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

ตอบ : เกณฑ์การพ้นสภาพมี 2 ข้อกำหนด ดังนี้
- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ถึง 1.50 เมื่อมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 30 – 59 หน่วยกิต
- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ถึง 1.75 เมื่อมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 60 หน่วยกิตขึ้นไป ทั้งนี้หากนิสิตไม่มั่นใจ
ให้รีบติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝ่ายวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ตอบ : ในระบบลงทะเบียน http://reg.msu.ac.th โดยคลิกที่เมนู “ระเบียนประวัติ” ทั้งนี้ หากยังไม่ปรากฏชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ให้นิสิตรีบติดต่อฝ่ายวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ตอบ : ในระบบลงทะเบียน (http://reg.msu.ac.th) โดยคลิกที่เมนู “คำร้องออนไลน์” ซึ่งจะปรากฏคำร้องกรณีต่างๆ ดังนี้
1. คำร้องขอแก้ไขข้อมูลทางการศึกษา
2. คำร้องขอลาพักการเรียน
3. คำร้องขอลงทะเบียนรักษาสภาพนิสิต
4. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหรือต่ำกว่ากำหนดในระเบียบฯ
5. คำร้องขออนุญาตเข้าระบบการลงทะเบียนเรียน
6. คำร้องขอลาออก
7. คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนิสิต
โดยคำร้องข้อ 2-7 เมื่อนิสิตส่งข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่ออนุมัติ จากนั้นคำร้องจะถูกอนุมัติโดยคณบดี
และผ่านระบบออนไลน์ไปยังกองทะเบียนและประมวลดำเนินการต่อไป (กองทะเบียนฯ ดำเนินการอนุมัติคำร้องภายใน 1-2 วัน)

ตอบ : ต้องดำเนินการภายใน 30 วัน ในภาคเรียนแรกที่นิสิตเริ่มเข้าศึกษา (ดำเนินการตามปฏิทินการศึกษา) หรือสอบถามโดยตรงที่ฝ่ายวิชาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ตอบ : นิสิตจะต้องยื่นผ่านระบบบริการการศึกษา (http://reg.msu.ac.th) ตามระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา ในแต่ละภาคเรียน

ตอบ : 1. คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเกียรติยม
1.1 ผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบหลักสูตร ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ D D+ หรือ F หรือ U หรือ R ในรายวิชาใด
1.2 ผู้ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 ต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบหลักสูตร ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป และไม่เคยสอบได้ D D+ หรือ F หรือ U หรือ R ในรายวิชาใด
***นิสิตทุกระบบที่ขอใบเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา หรือนิสิตที่ศึกษาในหลักสูตรต่อเนื่อง หรือนิสิตที่โอนจากสถาบันการศึกษาอื่น ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ อันดับ 2
2. คุณสมบัติของผู้ได้รับเกียรติบัตร
2.1 ผู้ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยม ต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบหลักสูตร ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป
2.1 ผู้ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี ต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบหลักสูตร ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป
***นิสิตผู้มีสิทธิ์ได้รับเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดีเยี่ยมและเกียรติบัตรผู้มีผลการเรียนดี ต้องไม่เป็นนิสิตที่ได้ปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม